Cart

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1- TARAFLAR

İşbu sözleşme bir yanda aşağıda bilgileri verilen  BİNGÖL ÇAPAKÇUR BAL GIDA TEKSTİL İNŞAAT ARICILIK TEMİZLİK PLASTİK PETROL TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır.) ile diğer yanda capakcurbal.net adresli internet sitesi (Bundan sonra İNTERNET SİTESİ olarak anılacaktır.) üzerinden sipariş veren gerçek ya da tüzel kişi (Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.) arasında, aşağıda zikredilen konu üzerine akdedilmiştir.

Madde 2- TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER

2.a. – SATICI

Unvan                        : BİNGÖL ÇAPAKÇUR BAL GIDA TEKSTİL İNŞAAT ARICILIK TEMİZLİK PLASTİK PETROL TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

İşbu sözleşme kapsamında ALICI, capakcurbal.net adresli internet sitesi üzerinden sipariş veren gerçek ya da tüzel kişidir. ALICI’nın üyelik veya sipariş esnasında internet ortamında verdiği isim, adres ve erişim bilgileri sözleşmede esas alınacaktır.

Madde 3- BİLDİRİMLER

Tarafların işbu sözleşmede belirtilen ve sözleşmenin 2.b maddesi kapsamında ALICI’nın üyelik veya sipariş esnasında verdiği adres bilgileri tebligat adresi olarak kabul edilmiştir. SATICI adres ve erişim bilgilerindeki değişiklikleri ALICI’ya İNTERNET SİTESİ üzerinden veya uygun göreceği başkaca iletişim araçları ile bildirir. ALICI adres ve erişim bilgilerindeki değişiklikleri SATICI’ya bildirmediği takdirde sözleşme bağlamındaki erişim bilgileri ve adreslere yapılacak bildirimler geçerli sayılacaktır.

Madde 4- SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nınSATICI’ya ait İNTERNET SİTESİ üzerinden sipariş verdiği, sözleşme kapsamında fiyatı ve nitelikleri İNTERNET SİTESİ üzerinden ilan edilen ürünün/ürünlerin satışı ve teslimi ile mezkur satış ve teslime ilişkin şartların ve tarafların hak ve yükümlülüklerin tespitidir.

Madde 5- ÖN BİLGİLENDİRMEDE BULUNULAN HUSUSLAR

ALICI, siparişin verilmesinden, sözleşmenin kurulmasından ve Alıcı’nın ödeme yükümlülüğü altında girmesinden önce, İNTERNET Sitesi’nin, ön bilgilendirme formunun ve işbu sözleşmenin ilgili sayfa ve maddelerini inceleyerek SATICI tarafından aşağıda belirtilen hususlarda bilgilendirildiğini teyiden kabul eder:

 • Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri,
 • Satıcının adı/unvanı,
 • Alıcı’nın satıcı ile hızlı bir şekilde irtibat kurmasını ve var ise şikâyetlerini iletmesini sağlamak üzere Satıcının açık adresi, telefon numarası, e-posta adresi, internet sitesi url adresi ve benzeri iletişim ve erişim bilgileri,
 • Satışa konu ürünün tüm vergiler dâhil toplam fiyatı, ürün fiyatının sipariş öncesinde hesaplanamadığı hâllerde hesaplanma usulleri, nakliye, teslim, kargo ve benzeri hususlara dair ek masrafların tutarı ve bu masrafların sipariş öncesinde hesaplanamadığı hâllerde ek masrafların ALICI tarafından ödeneceği bilgisi,
 • Ödeme, teslimat ve ifaya ilişkin bilgiler ve taahhütler ile Alıcı’nın şikâyetlerine ilişkin SATICI tarafından sunulan çözüm yöntemleri,
 • Alıcı’nın cayma hakkının olduğu durumlarda ürünleri Satıcıya  ne şekilde iade edebileceği, cayma bildiriminin hangi yol ve vasıtalarla Satıcı ’ya iletilebileceği, iade yolları, usulü, süresi, masrafı, caymaya dair tüm mali hususlar, cayma hakkının kullanılamayacağı ürünler ve hâller, Alıcı’nın tüzel kişi olması hâlinde ticari ya da mesleki amaçlarla satın aldığı ürünler için veya ALICI gerçek kişi dahi olsa tacir olan Alıcı’nın ticari ya da mesleki amaçlarla toplu olarak satın aldığı ürünler için cayma hakkı başta olmak üzere Tüketici Hukuku’ndan kaynaklanan kullanamayacağı,
 • Alıcı’nın tüketici olması hâlinde SATICI ile ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda yasa ile belirlenen maddi sınırlara göre İlçe veya İl Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemelerine başvurma hakkının bulunduğu ve bu hususa dair bilgiler,
 • Satışa konu ürünlerin siparişi esnasında yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin yöntemler ve iletişim araçları,
 • ALICI tarafından SATICI ’ya sunulan bilgilerin gizliliğine ve korunmasına dair hükümler ve Alıcı’nın bu hususlarda SATICI ‘ya verdiği izinler,
 • SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,
 • SATICI tarafından sözleşmeye konu ürünler için kabul edilen ödeme yöntemleri,
 • Sözleşmenin ve sözleşmeye esas bilgilerin SATICI tarafından üç yıl süre ile, ALICI tarafından kendisine gönderilen e-postayı saklamak suretiyle istenen süre boyunca saklanabileceği,
 • Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında ön bilgilendirmede bulunulması gerekliliği öngörülen diğer hususlar.

Madde 6- SÖZLEŞME ŞARTLARI

6.1. SATICI, sözleşmeye konu ürünleri eksiksiz, ayıpsız ve siparişte belirtilen niteliklerde olmak kaydıyla Alıcı’ya veya Alıcı’nın gösterdiği kişiye teslim etmeyi, ALICI ise sözleşmeye konu ürünün siparişle belirlenmiş olan toplam bedelini SATICI ‘ya ödemeyi kabul eder.

6.2. SATICI, ALICI’nın sipariş etmiş olduğu ürünü, ürün sipariş sayfasında belirtilen ve herhâlde 30 günlük yasal süreyi aşmaksızın ALICI’ya veya ALICI’nın ürünlerin teslimini talep ettiği kişiye teslim eder. Siparişin bu süre içinde teslim edilememesi hâlinde ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı kabul edilmiştir.

6.3. Teslimatlar kargo ve posta yoluyla yapılacak olup ALICI’nın veya ALICI tarafından ürünlerin teslimi talep olunan kişinin adreste bulunmaması nedeniyle ürünlerin teslim edilememesi hâlinden SATICI’nın sorumlu olmadığını ALICI kabul eder. Kargo veya posta masrafları, sipariş sayfasında aksi belirtilmediği sürece ALICI’ya aittir. SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketinin ALICI tarafından belirtilen sipariş adresine teslimat yapmadığı hâllerde ürünlerin telefon ihbarlı olarak ALICI’ya en yakın kargo şubesine teslim edileceği ve bu hâlde telefon ihbarının yapılabilmesi için ALICI’nın telefon numarasını doğru şekilde SATICI ‘ya bildirmekte yükümlü olduğu ALICI tarafından kabul edilmiştir.

6.4. ALICI, satın aldığı ürünün kendisi dışında gerçek veya tüzel bir kişiye teslimini sipariş esnasında bildirmek koşuluyla öngörebilir. Ürünün teslim edileceği kişi ALICI veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü bir kişi olsa da SATICI’nın satışa dair faturayı ALICI namına keşide edeceğini ALICI kabul eder.

6.5. SATICI, ifa süresi içinde ALICI’nın açık onayı ile sipariş edilen ürün yerine benzer nitelikte ve eşit fiyatta bir başka ürünü ALICI’ya teslim edilebilir.

6.6. Sözleşmeye konu ürünün teslimi olanağının ortadan kalkması hâlinde, SATICI açısından ifaya engel mücbir sebeplerin ortaya çıkması hâlinde veya herhangi bir nedenle SATICI’nın satışa konu ürünü tesliminin mümkün olmayacağı veya gecikeceği hâllerde SATICI bu hususu ALICI’ya, teslime engel hâlin ortaya çıktığını öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde bildirir ve ALICI tarafından ödenen bedeli on dört gün içinde iade eder.SATICI’nın bedeli kredi kartına iade etmesi üzerine iadenin banka tarafından gerçekleştirilmesi sürecinin bankanın sorumluluğunda olduğu ve bu husustaki gecikmelerden SATICI’nın sorumlu olmayacağı ALICI tarafından kabul edilmiştir.

6.7. ALICI, sipariş ve ödeme onayı ile birlikte işbu sözleşmeyi, bu sözleşmenin eki mahiyetindeki faturayı, irsaliyeyi, ön bilgilendirme formunu, açık rıza formunu, üyelik formunu ve siparişe ilişkin olarak İNTERNET SİTESİ’nde yer alan bilgilendirmeleri kabul ettiğini ve onayladığını teyit eder.

6.8. Ödemede kullanılan aracılardan ve bankalardan kaynaklanan bir nedenle ya da başkaca bir sebeple ödemenin gerçekleşmemesi hâlinde SATICI’nın ürünü teslim etme zorunluluğunun bulunmadığı; ürünün teslim edilmiş olması hâlinde ALICI tarafından üç gün içinde nakliye gideri SATICI ‘ya ait olmak üzere SATICI ‘ya iade edileceği ALICI tarafından kabul edilmiştir.

6.9. ALICI, kendisine teslim için gönderilen ürünü teslim almadan kontrol etmek ve ürün ambalajında ezik, yırtık, kırık vb. ayıpların görülmesi hâlinde ürünü teslim almamak hak ve yükümlülüğüne sahiptir. ALICI’nın anılan yükümlülüğü yerine getirmemesi hâlinde aksi ispat olununcaya kadar ürünün ayıpsız ve eksiksiz şekilde teslim edilmiş olduğu kabul edilir.

6.10. ALICI, İNTERNET Sitesi’ne üye olurken ve ürün sipariş ederken verdiği tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul ve teyit eder. Bu bilgilerin yanlış olmasından kaynaklanan sorumluluğun kendisine ait olacağını peşinen kabul eder ve bu nedenle SATICI’nın zarara uğraması hâlinde bu zararı tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

6.11. İNTERNET SİTESİ’nde vadeli satış sadece bankaların kredi kartları üzerinden yapılmakla ALICI, vadeli satışa dair faiz oranlarını ve vadeye dair bilgileri ilgili banka vasıtasıyla kontrol ve teyit edeceğini kabul eder.

6.12. İşbu sözleşme bir bütün olup madde başlarında yer alan numaralar sözleşme hükümlerinden birinin diğerine üstün geleceği anlamına gelmemektedir. Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar yasal düzenlemeler esas alınır. Sözleşmedeki maddelerden birinin veya birkaçının geçersiz sayılması sözleşmenin kül olarak geçerliliğine halel getirmez.

ÜRÜNBİRİM FİYAT (TL)ADETTOPLAM (TL)
____ TL____ TL
Kullanılan hediye çeki / Paracık / _______ toplamı___ TL
Sipariş işlem ve gönderim-kargo ücretleri___ TL
SİPARİŞ ÖDEME TOPLAMI (KDV Dahil)_____ TL

Madde 7- CAYMA HAKKI

7.1. ALICI, sözleşmenin kurulduğu andan itibaren ürün kendisine teslim edilmeden önce ve her hâlde ürünü teslim aldığı tarihten itibaren en geç 14 gün içinde herhangi bir neden göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

7.2. ALICI cayma hakkını İNTERNET SİTESİ’nde belirtilen yollarla SATICI’ya ihbar ettikten sonra kendisine teslim edilen ürünü sağlam, eksiksiz ve ayıpsız olarak, orijinal ambalajı ile birlikte on dört gün içinde SATICI’ya iade etmekle yükümlüdür. SATICI, cayma hakkının kendisine ihbarından ve iade edilen ürünün kendisine tesliminden itibaren on dört gün içinde SATICI tarafından ödenen bedeli iade eder. SATICI’nın bedeli kredi kartına iade etmesi üzerine iadenin banka tarafından gerçekleştirilmesi sürecinin bankanın sorumluluğunda olduğu ve bu husustaki gecikmelerden SATICI’nın sorumlu olmayacağı ALICI tarafından kabul edilmiştir.

7.3. ALICI’nın cayma hakkını ilgili mevzuatta, işbu sözleşmede ve eklerinde belirtilen şartlara uygun şekilde kullanması hâlinde ürünün iadesine dair masraflar SATICI’ya aittir. ALICI, ürün iadesini SATICI’nın göstereceği yollarla ve SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi vasıtasıyla gerçekleştirmeyi kabul eder.

7.4. ALICI’nın ürünü indirimli veya kampanyalı şekilde satın almış olması hâlinde, cayma hakkı gereği ürün bedeli iadesinde indirim ve kampanya şartları gereği gereken mahsupların SATICI tarafından yapılabileceği ALICI tarafından kabul edilmiştir.

7.5. ALICI, aşağıdaki hâllerde ve ürünler hakkında cayma hakkından yararlanamayacağını peşinen kabul eder:

7.5.a.ALICI’ya özel olarak tasarlanmış veya ALICI’nın ihtiyaç ve talebi doğrultusunda hazırlanan veya kişiye özel ürünler

7.5.b. Niteliği gereği çabuk bozulabilen, son kullanma tarihi kısa süreli veya bir kez kullanılmakla vasfını ve değerini yitiren ürünler,

7.5.c. Ambalajı açılmış, kullanılmış, marka ve koruyucu unsurları sökülmüş olup sağlık nedeniyle iadeye konu edilmesi uygun olmayan ürünler

7.5.d. Cins borcuna konu edilebilecek mahiyette olup ambalajı açıldıktan sonra SATICI tarafından teslim edilen ürün olup olmadığının teyidi mümkün olmayan ürünlerin ve tesliminden sonra başka ürünlerle karışarak ayrıştırılamayan ürünler

7.5.e. ALICI’nın tüzel kişi olması hâlinde ticari ya da mesleki amaçlarla satın aldığı ürünler veya ALICI gerçek kişi dahi olsa tacir olan ALICI’nın ticari ya da mesleki amaçlarla toplu olarak satın aldığı ürünler

Madde 8- GİZLİLİK, GÜVENLİK ve KİŞİSEL VERİLER

8.1. SATICI, üyelik ve sözleşmenin kurulması esnasında ALICI tarafından SATICI’ya iletilen bilgilerin ve kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Bununla birlikte verilerin sisteme ALICI tarafından girilmesi nedeniyle ALICI da verilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. ALICI’dan kaynaklanan güvenlik açıklarından ve gizlilik ihlallerinden SATICI sorumlu tutulamaz.

8.2. ALICI, üyelik veya sipariş esnasında SATICI’ya verdiği, sisteme işlediği kişisel verilerin silinmesini SATICI’dan her zaman talep edebilir. SATICI, talep üzerine makul süre içinde ALICI’nın sunmuş olduğu kişisel verileri sisteminden silmeyi yahut fiziksel olarak korunmakta ise yok etmeyi kabul eder.

8.3. ALICI tarafından SATICI’ya verilen telefon, adres vb erişim ve iletişim bilgileri SATICI tarafından reklam, tanıtım vb amaçlarla kullanılabilir. SATICI, bu bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder. SATICI’nın hizmetlerinin ifası için yardımından yararlandığı çalışanlar kendilerine yüklenen sorumluluk alanıyla sınırlı olmak üzere üçüncü kişi olarak kabul edilmez.Verilerin işbu sözleşmenin eki olan ve ALICI’nın üyelik veya sipariş ile kabul etmiş sayılacağı Aydınlatma Metninde sayılan kişi ve kurumlarla paylaşılması ile SATICI’nın resmi ve hukuki bildirim yükümlülükleri kapsamında veya resmi kurumların ve yargı yerlerinin yasa gereği talepleri üzerine verilerin bu kurumlarla paylaşılması gizliliğin ihlali olarak yorumlanamaz.

8.4. ALICI tarafından derhal silinmesi talep olunmadığı takdirde SATICI, ALICI tarafından kendisine sunulan bilgi ve verileri üç yıl süreyle saklama hakkına sahiptir. Bu süre, her yeni sözleşme akdi ile yeniden başlar. İNTERNET SİTESİ’ne üyelikle bildirilen bilgi ve veriler için saklama süresi üyeliğin devamı süresince devam eder ve üç yıllık süre üyeliğin sona ermesi ile başlar.

8.5. SATICI’nın, ALICI tarafından sunulan kişisel verileri saklamasına dair sözleşmesel hükümler SATICI açısından yükümlülük değil, hak olarak düzenlenmiştir. SATICI, gerekli gördüğü hâllerde ALICI’ya ait bilgi ve kişisel verileri ALICI’nın talebi olmasa dahi sisteminden silebilir yahut fiziksel olarak korunmakta ise yok edebilir.

8.6. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, İNTERNET SİTESİ üzerinden yapacağı alışverişlerde kullanacağı kredi kartı bilgilerinin, ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için ilgili finans kuruluşu / aracısı ile paylaşılması gerektiğini kabul eder.

Madde 9- UYUŞMAZLIKLARIN HÂLLİ ve YETKİLİ MERCİLER

9.1. ALICI’nın tüketici olması hâlinde ALICI, işbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların hâlli için Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği ve ilgili mevzuat ile her yıl belirlenen parasal sınırlara göre kendisinin veya SATICI’nın yerleşim yerindeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine veya Tüketici Mahkemelerine, Tüketici Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde Tüketici Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemelerine başvurma hakkına sahiptir.

9.2. İşbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarda yasa ile belirlenen yetki çevrelerine ek olarak BİNGÖL mahkemeleri, icra daireleri ve yargı yerleri yetkilidir.

Madde 10- YÜRÜRLÜK

ALICI, SATICI’ya ait İNTERNET SİTESİ üzerinden sipariş vermek ve ödeme amacıyla ödeme bilgilerini satışta kullanılan sisteme girmekle işbu sözleşmedeki ve sözleşme içeriğinde belirtilen eklerdeki tüm hususları kabul etmiş ve onaylamış sayılacağını kabul eder.