Cart

KVKK

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır.BİNGÖL ÇAPAKÇUR BAL GIDA TEKSTİL İNŞAAT ARICILIK TEMİZLİK PLASTİK PETROL TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ nezdindeki kişisel verilerinizin aşağıda açıklanan işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği hususlarını belirtmek maksadı ile işbu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

  1. Kişisel Verilerin Toplanmasına İlişkin Yöntemler

BİNGÖL ÇAPAKÇUR BAL GIDA TEKSTİL İNŞAAT ARICILIK TEMİZLİK PLASTİK PETROL TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ tarafından KVKK ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; şirkete ait ofisler, işyerleri, çağrı merkezi, internet sitesi ve doğrudan veya yetkilendirilmiş iletişim kanalları ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen hizmet ve mal üretim ve tadilat süreçlerindeki yöntemlerle; bu kanalları kullanarak sizlere kaliteli mal ve hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede iş ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla uygulama imkanı bulunan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül, ticari hizmet ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde  açık rızaya bağlı sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle kişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel veriler de dâhil olmak üzere toplanmaktadır.

Bu kapsamda kişisel verileriniz, BİNGÖL ÇAPAKÇUR BAL GIDA TEKSTİL İNŞAAT ARICILIK TEMİZLİK PLASTİK PETROL TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ veya adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir;

•Elektronik ya da fiziki olarak doldurduğunuz üyelik formu,
•İnternet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları,
•İnternet sitelerinde sizi tanımak için kullanılan çerezler (cookies),
•Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar ve telefon görüşmeleri,
•Şirketimiz adına veri işleyen yahut üyelik programı sürecinin herhangi bir safhasında şirketimize destek veren üçüncü kişi firma(lar),
•Çalışanlarımız, dijital pazarlama ve çağrı merkezi dâhil olmak üzere müşteri hizmetleri kanallarımız,
•Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı,
•Şirketimize sunulan veya şirketimizce sunulan teklifler, siparişler, başvurular, şikâyetler vb. bilgi formları

  • Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşlenme Amaçları

BİNGÖL ÇAPAKÇUR BAL GIDA TEKSTİL İNŞAAT ARICILIK TEMİZLİK PLASTİK PETROL TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ olarak, çağrı merkezlerimiz, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları, şirket ofisleri ve işyerleri ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; hukuka uygunluk sebepleri ile bunların olmaması halinde açık rızanız ile elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir.

BİNGÖL ÇAPAKÇUR BAL GIDA TEKSTİL İNŞAAT ARICILIK TEMİZLİK PLASTİK PETROL TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ müşterilerinin mal ve hizmetlerimizden faydalanabilmesi, onayınız halinde ticari ve pazarlama stratejilerimizi belirlemek, geliştirmek amacı ile kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınız doğrultusunda hizmet vermek, satış, pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetlerimizin yürütülmesinde öncülük etmeniz, satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak analizler ve profilleme çalışmalarını yapabilmemiz, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, BİNGÖL ÇAPAKÇUR BAL GIDA TEKSTİL İNŞAAT ARICILIK TEMİZLİK PLASTİK PETROL TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

  • Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz Yurtiçinde veya Yurtdışında mukim 3. Kişi veya kurumlara aktarılmamaktadır.

  • Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. MaddesindeSayılan Hakları

BİNGÖL ÇAPAKÇUR BAL GIDA TEKSTİL İNŞAAT ARICILIK TEMİZLİK PLASTİK PETROL TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:

a) Kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,
b) İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,
c) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h) Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.

AÇIK RIZA METNİ

Capakcurbal.net İnternet Sitesi’ne üye olmak veya adı geçen internet sitesinden siparişte bulunmakla, BİNGÖL ÇAPAKÇUR BAL GIDA TEKSTİL İNŞAAT ARICILIK TEMİZLİK PLASTİK PETROL TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ’ne iletmiş olduğum veya  usul ve işlemleri çerçevesinde edindiği kişisel verilerin aydınlatma formu kapsamında veri sorumlusu ve/veya veri işleyen olarak tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süreler daha uzun olmadığı sürece 10 yıla kadar muhafaza edilmesi, sözleşmenin kurulması için gerekli olan verilerin işlenmesi, şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşteriler arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması kapsamında açık rıza göstermiş olduğumu kabul etmiş sayılacağımı, işbu açık rıza metnini okuyup anladığımı ve yukarıdaki beyanımın geçerli olduğunu kabul ediyorum.